Wednesday, March 28, 2012

Be not sad (or afraid), surely Allâh is with us.

"Be not sad (or afraid), surely Allâh is with us."

Allah has asked us not be sad. He says:

"So do not become weak (against your enemy), nor be sad.…"
[surah Al-Imran - Ayah 139].

3:139. எனவே நீங்கள் தைரியத்தை இழக்காதீர்கள்; கவலையும் கொள்ளாதீர்கள்; நீங்கள் முஃமின்களாக இருந்தால் நீங்கள் தாம் உன்னதமானவர்களாக இருப்பீர்கள்.

"And grieve not over them (polytheists and pagans, etc.), and be not
distressed because of what they plot.."
[surah An-Nahl - Ayah 127].

16:127. (நபியே!) இன்னும் நீர் பொறுமையுடன் இருப்பீராக; எனினும் அல்லாஹ்வின் உதவியில்லாமல் நீர் பொறுமையுடனே இருக்க முடியாது - அவர்களுக்காக நீர் (எது பற்றியும்) கவலைப்பட வேண்டாம் - அவர்கள் செய்யும் சூழ்ச்சிகளை பற்றி நீர் (மன) நெருக்கடியில் ஆகிவிடவேண்டாம்.
[surah At-Taubah - Ayah 40].
9:40. (நம் தூதராகிய) அவருக்கு நீங்கள் உதவி செய்யா விட்டால், (அவருக்கு யாதொரு இழப்புமில்லை;) நிராகரிப்பவர்கள் அவரை ஊரை விட்டு வெளியேற்றியபோது நிச்சயமாக அல்லாஹ் அவருக்கு உதவி செய்தே இருக்கின்றான்; குகையில் இருவரில் ஒருவராக இருந்த போது, (நம் தூதர்) தம் தோழரிடம், “கவலைப்படாதீர்கள்; நிச்சயமாக அல்லாஹ் நம்முடன் இருக்கின்றான்” என்று கூறினார். அப்போது அவர் மீது அல்லாஹ் தன் சாந்தியை இறக்கி வைத்தான்; மேலும் நீங்கள் பார்க்க முடியாப் படைகளைக் கொண்டு அவரைப் பலப்படுத்தினான்; நிராகரிப்போரின் வாக்கைக் கீழாக்கினான்; ஏனெனில் அல்லாஹ்வின் வாக்குத்தான் (எப்போதும்) மேலோங்கும் - அல்லாஹ் மிகைத்தவன், ஞானமிக்கவன்.

We are informed in the following verse about the believers that:
"…. there shall be no fear on them, nor shall they grieve."
[surah Al-Baqarah - Ayah 38].

2:38. (பின்பு, நாம் சொன்னோம் “நீங்கள் அனைவரும் இவ்விடத்தை விட்டும் இறங்கிவிடுங்கள்; என்னிடமிருந்து உங்களுக்கு நிச்சயமாக நல்வழி(யைக் காட்டும் அறிவுரைகள்) வரும்போது, யார் என்னுடைய (அவ்) வழியைப் பின்பற்றுகிறார்களோ அவர்களுக்கு எத்தகைய பயமும் இல்லை, அவர்கள் துக்கப்படவும் மாட்டார்கள்.”

Sadness enervates the spirit’s will to action, paralysing the body into inactivity. The secret of this is that sadness prevents one from action instead of compelling one towards it. The heart benefits nothing through grief. The most beloved thing to the Devil is to make the worshipper sad in order to prevent him from continuing on his path. Allah says:
" Secret counsels (conspiracies) are only from Shaitân (Satan), in order that he may cause grief to the believers."
[surah Al-Mujadilah – Ayah 10].

58:10. ஈமான் கொண்டவர்களைக் கவலைப்படச் செய்வதற்காக ஷைத்தானிடமிருந்துள்ளதே (இந்த) இரகசிய(ப் பேச்சாகு)ம்; ஆனால், அல்லாஹ்வுடையை அனுமதியின்றி (அவர்களுக்கு) அவனால் எந்தத் தீங்கும் செய்ய முடியாது; எனவே முஃமின்கள் அல்லாஹ்வையே முற்றிலும் நம்பியிருக்க வேண்டும்.

In the following hadith, the Prophet (Sallalahu Alayhi Wasalam) said:
'In a company of three, it is forbidden for two to hold secret counsel while excluding the third, as this will be a cause of sadness for him.'


Contrary to what some believe (those who have an extreme ascetic bent), the believer should not seek out sadness, because sadness is a harmful element that afflicts the soul. The Muslim must repel sadness, fighting it in any way that is permissible in our Religion. There is no real benefit in sadness, the Prophet Muhammad (Sallalahu Alayhi Wasalam) sought refuge from it in the following supplication:
'O’ Allah, I seek refuge in you from anxiety and grief.'


Grief is coupled with anxiety in this hadith. The difference between the two is that if a bad feeling that pervades the heart is related to what is going to happen in the future, then it is anxiety. And if the cause of this feeling concerns the past, then it is grief. Both of them weaken the heart, causing inactivity and a decrease in will power.

Grief may sometimes be both inevitable and necessary. When they enter Paradise, its dwellers will say:
"All the praises and thanks be to Allâh, Who has removed from us (all) grief...
[surah F
"Be not sad (or afraid), surely Allâh is with us."
[surah At-Taubah - Ayah 40].

9:40. (நம் தூதராகிய) அவருக்கு நீங்கள் உதவி செய்யா விட்டால், (அவருக்கு யாதொரு இழப்புமில்லை;) நிராகரிப்பவர்கள் அவரை ஊரை விட்டு வெளியேற்றியபோது நிச்சயமாக அல்லாஹ் அவருக்கு உதவி செய்தே இருக்கின்றான்; குகையில் இருவரில் ஒருவராக இருந்த போது, (நம் தூதர்) தம் தோழரிடம், “கவலைப்படாதீர்கள்; நிச்சயமாக அல்லாஹ் நம்முடன் இருக்கின்றான்என்று கூறினார். அப்போது அவர் மீது அல்லாஹ் தன் சாந்தியை இறக்கி வைத்தான்; மேலும் நீங்கள் பார்க்க முடியாப் படைகளைக் கொண்டு அவரைப் பலப்படுத்தினான்; நிராகரிப்போரின் வாக்கைக் கீழாக்கினான்; ஏனெனில் அல்லாஹ்வின் வாக்குத்தான் (எப்போதும்) மேலோங்கும் - அல்லாஹ் மிகைத்தவன், ஞானமிக்கவன்atir – Ayah 34].
35:34. “எங்களை விட்டு (எல்லாக்)கவலைகளையும் போக்கிய அல்லாஹ்வுக்கே எல்லாப் புகழும் உரியதாகும்; நிச்சயமாக எங்கள் இறைவன் மிக மன்னிப்பவன்; நன்றியை ஏற்றுக் கொள்பவன்” என்றும் அவர்கள் கூறுவார்கள்.

This verse implies that they were afflicted with grief in this life, just as they were afflicted with other forms of hardship, both of which were out of their control. So whenever one is overcome by grief and there is no way to avoid it, one is rewarded, because grief is a form of hardship, and the believer is rewarded for going through hardship. Nonetheless, the believer must ward off grief with supplication and other practical means.

As for the saying of Allah:

"Nor (is there blame) on those who came to you to be provided with mounts, and when you said: "I can find no mounts for you," they turned back, while their eyes overflowing with tears of grief that they could not find anything to spend (for Jihâd)."
[surah At-Taubah – Ayah 92].

9:92. போருக்குச் செல்லத் தங்களுக்கு வாகனம் தேவைப்பட்டு உம்மிடம் வந்தவர்களிடம் “உங்களை நான் ஏற்றி விடக்கூடிய வாகனங்கள் என்னிடம் இல்லையே” என்று நீர் கூறிய போது, (போருக்காகத்) தாங்களே செலவு செய்து கொள்ள வசதியில்லையே என்று எண்ணித் துக்கத்தால் தங்களின் கண்களில் கண்ணீர் வடித்தவர்களாகத் திரும்பிச் சென்று விட்டார்களே அவர்கள் மீதும் (போருக்குச் செல்லாதது பற்றி) எவ்வித குற்றமும் இல்லை.

They were not praised for their grief in itself but for what that grief indicated and pointed to namely, strong faith. This occurred when they remained behind during one of the Prophet (salAllahu alayhi wasalam’s) expeditions, due to their inability to find the necessary resources needed to make the trip. Hence the hypocrites are exposed, because they did not feel grief when they remained behind.

Therefore the good kind of grief is that which is occasioned when one misses out on an opportunity to do a good deed, or when one performs a sin. When one feels sad because he was negligent in fulfilling the rights of Allah, he shows a characteristic of a person who is on the right path.

__________________
Surah Ghafir

39. "O my people! Truly, this life of the world is nothing but a (quick passing) enjoyment, and verily, the Hereafter that is the home that will remain forever."

"என்னுடைய சமூகத்தாரே! இவ்வுலக வாழ்க்கையெல்லாம் அற்ப சுகம்தான்; அன்றியும் நிச்சயமாக, மறுமையோ - அதுதான் (என்றென்றுமிருக்கும்) நிலையான வீடு.
Source : http://jannatulfirdauz-tice.blogspot.in
Source : http://www.tamililquran.com

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails